ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства

1. Громадська рада при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – ГР при ЧОУЛМГ) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у реалізації державної політики у сфері лісового і мисливського господарства.
2. У своїй діяльності громадська рада при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням про громадську раду при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі –положення).
Положення розробляється громадською радою, схвалюється на її засіданні і затверджується Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства (далі ЧОУЛМГ).
Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті ЧОУМЛГ впродовж трьох робочих днів з моменту затвердження.
Зміни і доповнення до Положення можуть ініціюватися кожним із членів громадської ради або ЧОУЛМГ.
Розроблення та затвердження змін до Положення здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення.
3. Основними завданнями Громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства:
-сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами з питань ведення лісового і мисливського господарства, використання, охорони, захисту і відтворення лісових та мисливських ресурсів на засадах сталого розвитку, збереження біорізноманіття в лісах;
-здійснення громадського контролю за діяльністю ЧОУЛМГ;
-сприяння врахуванню ЧОУЛМГ громадської думки під час реалізації державної політики у сфері лісового і мисливського господарства.
4. Громадська рада при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає ЧОУЛМГ пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує та подає ЧОУЛМГ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3) подає ЧОУЛМГ обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких ЧОУЛМГ проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно -правових актів з питань реалізації державної політики у сфері лісового і мисливського господарства, удосконалення роботи ЧОУЛМГ, ;
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності ЧОУЛМГ та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє ЧОУЛМГ;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням ЧОУЛМГ пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті ЧОУЛМГ та в інший прийнятний спосіб;
7) збирає, узагальнює та подає ЧОУЛМГ інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі лісового і мисливського господарства;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
5. Громадська рада при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) отримувати від ЧОУЛМГ проекти нормативно-правових актів (наказів, розпоряджень) з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій. Члени громадської ради при ЧОУЛМГ мають право доступу в установленому порядку до приміщення, в яких розміщене ЧОУЛМГ.
6) Ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій ЧОУЛМГ.
6. Члени громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства зобов’язані: сумлінно дотримуватися та виконувати вимоги цього Положення та рішень громадської ради; брати активну участь у діяльності громадської ради; утримуватися від коментарів, що можуть бути сприйняті як позиція громадської ради, до остаточного прийняття громадською радою відповідного рішення.
7. До складу громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі -інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України і які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю ЧОУЛМГ, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності. Членство в громадській раді є індивідуальним.
До складу громадської ради при ЧОУЛМГ не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
8. Склад громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства визначається установчими зборами. Він може бути переглянутий рішенням громадської ради при ЧОУЛМГ.
До складу громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства (пов’язаних осіб), але не більше 15 осіб.
Строк повноважень складу громадської ради при при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства - два роки.
Членство в громадській раді при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства є індивідуальним.
Персональний склад громадської ради затверджується ЧОУЛМГ на підставі протоколу установчих зборів і оприлюднюється на офіційному веб-сайті ЧОУЛМГ та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
9. Членство в громадській раді при ЧОУЛМГ припиняється на підставі рішення громадської ради у разі: - систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
-надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
-скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
-неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
-подання членом громадської ради відповідної заяви;
-обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;
- смерті члена громадської ради.
Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням ЧОУЛМГ на підставі протоколу засідання громадської ради.
ЧОУЛМГ оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб--сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради при ЧОУЛМГ чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, ЧОУЛМГ вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому Типовим положенням для формування складу громадської ради (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010р. No996).
10. Дострокове припинення діяльності громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства здійснюється у разі: коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
-невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
-прийняття відповідного рішення на її засіданні;
-реорганізації або ліквідації ЧОУЛМГ;
Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом ЧОУЛМГ.
11. Громадську раду при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Голова громадської ради при ЧОУЛМГ має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
Повноваження голови громадської ради при ЧОУЛМГ припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства .У разі припинення повноважень голови громадської ради при ЧОУЛМГ до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради при ЧОУЛМГ заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.
12. Голова громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства:
-організовує діяльність громадської ради;
-організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
-підписує документи від імені громадської ради;
-представляє громадську раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
-може брати участь у засіданнях колегії ЧОУЛМГ, за рішенням керівництва Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства може бути включений до складу колегії ЧОУЛМГ.
13. За заявою громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства керівник ЧОУЛМГ може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника ЧОУЛМГ.
14. Основною формою роботи громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз в квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу або однієї третини загального складу її членів.
Повідомлення про скликання засідань громадської ради при ЧОУЛМГ, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті ЧОУЛМГ.
Засідання громадської ради при ЧОУЛМГ є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу. Засідання громадської ради при ЧОУЛМГ проводяться відкрито.
У засіданнях громадської ради при ЧОУЛМГ може брати участь з правом дорадчого голосу керівник Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства, його заступник або інший уповноважений представник ЧОУЛМГ. За запрошенням голови громадської ради при ЧОУЛМГ у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
15. Рішення громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення громадської ради при ЧОУЛМГ мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду ЧОУЛМГ.
Рішення ЧОУЛМГ, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради при ЧОУЛМГ, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради при ЧОУЛМГ та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті ЧОУЛМГ та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
16. На засіданні громадської ради при ЧОУЛМГ, яке проводиться за участю представників ЧОУЛМГ не пізніше I кварталу кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.
Річний план роботи громадської ради при ЧОУЛМГ та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб сайті ЧОУЛМГ та в інший прийнятний спосіб.
17. Установчі документи, склад громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті ЧОУЛМГ в рубриці "Громадська рада".
18. Забезпечення секретаріату громадської ради при ЧОУЛМГ приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює ЧОУЛМГ.
19. Громадська рада при ЧОУЛМГ має бланк із своїм найменуванням та реквізитами.

ПОЛОЖЕННЯ про Ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства

1. Загальні положення
1.1. Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі - Ініціативна група) - це тимчасове об'єднання зацікавлених представників інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) та представників структурних підрозділів Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства, яке створюється для забезпечення організації підготовки та проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі - Установчі збори).
1.2. Ініціативна група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність ІГС.
1.3. Членство представників ІГС у складі Ініціативної групи є добровільним на підставі поданих до Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства заяв від ІГС.
1.4. До складу Ініціативної групи може увійти не більше 35 осіб: представники ІГС, які здійснюють свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства та в статуті яких визначено відповідні цілі і завдання їх діяльності.
2. Мета та завдання Ініціативної групи
2.1. Здійснення організаційних заходів з підготовки та проведення Установчих зборів для формування Громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
2.2. Розробка процедури проведення Установчих зборів (визначення дати проведення, етапів підготовки зборів, формату заяви та за потреби додатків до неї, встановлення порядку ведення зборів, обговорення пропозицій щодо порядку голосування, інших організаційних питань).
2.3. Організація збору заяв ІГС, які виявили бажання брати участь у роботі Громадської ради, та (за рішенням Ініціативної групи) інформації про кандидатури, внесені ІГС.
2.4. Аналітичне узагальнення поданих заяв і документів від ІГС та презентація аналітичного звіту на Установчих зборах.
2.5. Розробка порядку денного Установчих зборів, форми бюлетеня для рейтингового голосування та інших документів, необхідних для організації та проведення Установчих зборів.
2.6. Підготовка та затвердження списку учасників Установчих зборів.
2.7. Забезпечення відкритості і прозорості діяльності процесу підготовки і проведення Установчих зборів.
3. Організація діяльності Ініціативної групи
3.1. Діяльність та координацію взаємодії з Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства Ініціативної групи забезпечує Голова Ініціативної групи, який обирається з числа представників ІГС, шляхом відкритого голосування 2/3 голосів загального складу Ініціативної групи під час першого засідання цієї групи; організовує планування діяльності та проведення засідань Ініціативної групи; безпосередньо керує роботою секретаріату Ініціативної групи; звітує перед членами Ініціативної групи про хід підготовки до проведення Установчих зборів на усіх етапах підготовки до проведення установчих зборів та на Установчих зборах.
3.2. Секретаріат Ініціативної групи обирається у кількості 1 особа з числа представників ІГС шляхом відкритого голосування 2/3 голосів загального складу Ініціативної групи під час першого засідання цієї групи; забезпечує опрацювання, облік, зберігання заяв ІГС, які виявили бажання брати участь у роботі Громадської ради; готує та подає в установленому порядку для оприлюднення на офіційному веб-сайті Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства протоколи засідань Ініціативної групи; забезпечує інформаційно-аналітичний супровід діяльності Ініціативної групи та проведення Установчих зборів.
3.3. Лічильна комісія Ініціативної групи обирається з числа представників ІГС шляхом відкритого голосування 2/3 голосів загального складу Ініціативної групи під час першого засідання цієї групи у кількості 2 осіб.
4. Права та обов'язки членів Ініціативної групи
4.1. Члени Ініціативної групи мають однакові права та несуть рівну відповідальність за свої дії.
4.2. Отримують інформацію про діяльність інститутів громадянського суспільства та обирають учасників установчих зборів.
4.3. Виконують доручення керівника Ініціативної групи за результатами засідань.
4.4. Надають пропозиції з питань організації проведення Установчих зборів.
4.5. Здійснюють аналіз результатів роботи Ініціативної групи.
4.6. Беруть особисту участь в установчих зборах.

Склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (затверджений наказом Чернівецького ОУЛМГ від 26.11.2018 № 131)

Представники від інститутів громадянського суспільства    
1 Федорійчук І.І. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Козацька обласна варта»
2 Новіцький А.А. ГО «Золоті Леви Чорної Сотні»
3 Колісніченко С.В. ЧОГО «Українська Націоналістична СамоОборона»
4 Мімор В.Р. Формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Чорна сотня»
5 Кушнір Р.П. Громадська спілка «Всеукраїнська мисливська спілка»
Представники від Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства    
6 Смічик С. П. Заступник начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства
7 Криштанович А. М. Фахівець зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ ДП «Вижницький держспецлісгосп АПК»

СПИСОК допущених представників кандидатів до складу Громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові кандидатів для участі в установчих зборах Повне найменування інституту громадянського суспільства
1 Василик Григорій Васильович Громадська організація «Центр протидії корупції Чернівецької області»
2 Гуцул Мирослав Іванович Громадська організація «Всеукраїнське політичне об’єднання За закон і справедливість»
3 Дмитрук Юрій Дмитрович Громадська екологічна організація «Друзі парку»
4 Іванчук Василь Миколайович Громадська організація «Карпатська екологічна варта»
5 Кармазенюк Ярослав Дмитрович Чернівецьке обласне громадсько-молодіжне екологічне об’єднання «Буквиця»
6 Колісніченко Сергій Володимирович Чернівецька обласна громадська організація «Українська націоналістична СамоОборона»
7 Коржик Віталій Павлович Громадська організація «Буковинське товариство природодослідників»
8 Кушнір Руслан Петрович Чернівецький обласний відокремлений підрозділ Громадської спілки «Всеукраїнська мисливська спілка»
9 Морозова Тетяна Василівна Чернівецька обласна організація «Всеукраїнська Екологічна ліга»
10 Мімор Віталій Романович Громадська формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Чорна сотня сектор «Ч»
11 Новіцький Анатолій Анатолійович Громадська організація «Золоті Леви Чорної Сотні Чернівецької області»
12 Семеген Іван Миколайович Громадська організація «Буковинський голос природи»
13 Сіньковський Костянтин Володимирович Громадська організація «Громада рибалок Буковини»
14 Саїн Дмитро Олексійович Громадська організація «Асоціація деревообробників Буковини»
15 Федорійчук Іван Іванович Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Козацька обласна варта»

СПИСОК інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах (із зазначення підстав для відмовлення)

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові кандидатів для участі в установчих зборах Повне найменування інституту громадянського суспільства Підстави для відмовлення
1 Бірклє Олександр Олександрович Громадська спілка «Народний порядок» Неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів в порушення вимог, встановлених абзацами 8, 19 і 20 пункту 8 Типового положення, у строк, визначений в направленому ініціативною групою повідомленні згідно протоколу від 13.02.2019 № 2.
2 Гайдей Тарас Анатолійович Громадська організація «Братське плече» Пакет документів поданий не у відповідності до встановлених термінів Неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів в порушення вимог, встановлених абзацами 19 і 20 пункту 8 Типового положення, у строк, визначений в направленому ініціативною групою повідомленні від 15.02.2019 №2.
3 Гуцул Олександр Миколайович Громадська організація «Козацька звитяга» Неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів в порушення вимог, встановлених абзацами 8, 19 і 20 пункту 8 Типового положення, у строк, визначений в направленому ініціативною групою повідомленні згідно протоколу від 13.02.2019 №2.
4 Карбунар Володимир Михайлович Всеукраїнська громадська організація «Ніхто крім нас» Відповідно абзацу 3. п. 6 Типового положення, інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.
5 Хомнюк Антон Петрович Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Правдиві новини Буковини» Згідно положень постанови КМУ 996, Закон України «Про громадські об’єднання» до інститутів громадянського суспільства не відносяться ТОВ за їх організаційно-правовою формою.